คณิตศาสตร์ลาดกระบัง  ก้าวไกลไม่สิ้นสุด...

MATH.KMITL  Beyond Infinity...

Math.KMITL  Video


เรื่องเล่า....เล่าเรื่อง

แนะนำหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ Ep.3

แนะนำหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ Ep.2

จากหิ้งสู่ห้าง ep.4 คณิตศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรอ???

แนะนำหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ Ep.1

เรียนไปทำไร? คณิตศาสตร์...

Curriculum


หลักสูตรทันเทคโนโลยี

มีหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ   การพัฒนาหลักสูตรต้องให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยที่ได้รับความร่วมจากภาคธุรกิจ เพื่อรองรับผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  และหลักสูตรนานาชาติ (ปริญญาโท)   หลักสูตรเน้นให้บัณฑิตมีความรู้คณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้ สามารถนำองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต มีความรู้ใน ภาคทฤษฎีและมีทักษะปฏิบัติ อย่างมีคุณภาพ โดย (1) มีความรู้วิชาการคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการคิด วิเคราะห์ การให้เหตุผล การหาคําตอบ และการแก้ปัญหา (2) มีความรู้ในคณิตศาสตร์สารสนเทศ เพื่อเป็น เครื่องมือในการใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในการคํานวณหาคําตอบเชิงตัวเลขและช่วยแก้ปัญหา (3) มีความรู้ ในวิธีทางคณิตศาสตร์ ในการหา คําตอบที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในธุรกิจ อุตสาหกรรม และศาสตร์ที่ นําไปใช้ด้วยหลักวิชาการ เช่น การวิเคราะห์และการวางแผนการผลิตและการขนส่ง การจัดการซัพพลาย เชนและโลจิสติกส์ การวางแผนการออมและการลงทุน การวางแผนและจัดการความเสี่ยง

หลักสูตรและแผนการศึกษา (1) จำนวนหน่วยกิต 133 หน่วยกิต (2) ระยะเวลาเรียน 4ปี (3) การเรียนการสอนในวันและเวลาราชการปกติ ภาคการศึกษาที่1: เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน, ภาคการศึกษาที่2:เดือนมกราคม-พฤษภาคม, ภาคการศึกษาพิเศษเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

หลักสูตรและแผนการศึกษา มคอ.2
หลักสูตรวิชาโท (ประกันภัย)
ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรอื่นๆ

(1) TCAS รอบ1 : รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
(2) TCAS รอบ2 : รับแบบโควตา
(3) TCAS รอบ3 : Admission
(4) TCAS รอบ4 : รับตรงอิสระ

ข้อมูลเพิ่มเติมรับสมัครสอบ TCAS

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยการ ค้นคว้าและประยุกต์องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง  คณิตศาสตร์ประยุกต์สามารถแก้ปัญหา ลดต้นทุน ช่วยวางแผนงาน ทางวิทยาศาตร์อุตสาหกรรมและ ศาสตร์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์สามารถนําองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรือพัฒนาองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ได้

หลักสูตรและแผนการศึกษา (1) จำนวนหน่วยกิต (แผน ก.) แบบ ก1 และแบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต (แผน ข. ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต (2) ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภ าคการศึกษาปกติีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ให้กำหนดระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ (3) การเรียนการสอนในวันและเวลาราชการปกติ ภาคการศึกษาที่1:เดือนสิงหาคม-ธันวาคม, ภาคการศึกษาที่2:เดือนมกราคม-พฤษภาคม

หลักสูตรและแผนการศึกษา มคอ.2
ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรอื่นๆ

สามารถเข้ารับการศึกษาได้ทั้ง ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติมรับสมัคร

ขั้นตอนการรับนักศึกษา
ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
รายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
วารสารในฐานข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติมคณะวิทยาศาสตร์
เอกสารเพิ่มเติมสำนักทะเบียนฯ

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้ สามารถนําองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หรือศาสตร์อื่นๆ  คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสําคัญของงานวิจัย ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์ที่นําไปใช้งานได้จริง งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์หลายแขนง รวมถึงงานทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จําเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์ในการพิสูจน์และคํานวณทฤษฎีใหม่ๆ ที่ค้นพบ ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงได้มุ่งผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรทางด้านนี้ ที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

หลักสูตรและแผนการศึกษา (1) จำนวนหน่วยกิต (แบบ 1.1) การศึกษาเน้นวิจัย 48 หน่วยกิต (แบบ 2.1) การศึกษาเรียนรายวิชาควบคู่กับการวิจัย 48 หน่วยกิต

หลักสูตรและแผนการศึกษา มคอ.2
ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรอื่นๆ

สามารถเข้ารับการศึกษาได้ทั้ง ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติมรับสมัคร

ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติ
ขั้นตอนการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
รายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา
การขอสอบวัดคุณสมบัติ
รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
รายวิชาเพื่อการสอบวัดคุณสมบัติ

เอกสารเพิ่มเติมคณะวิทยาศาสตร์
เอกสารเพิ่มเติมสำนักทะเบียนฯ

Other Serviceกิจกรรม

งานผูกไทด์และติดเข็มตราพระมหาพิชัยมงกุฏแก่นักศึกษาใหม่/งานมุทิตาจิต

งานประชุมวิชาการ

เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับประเทศ และนานาชาติ/join international symposium/ประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (UAMC)

โครงการ

Bridge Program/ปฐมนิเทศ/วันวิทยาศาสตร์/ปัจฉิมนิเทศ/ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อน้อง

บริการวิชาการ

บริการสอนคณะอื่นๆภายในสถาบันฯ/มีความร่วมมือกับโรงเรียน มหาลัย และองค์กรภายนอก

คณิตศาสตร์  บันดาลใจ

MATHEMATICS  Brings  Inspirations.

Career Path


สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

สายอาชีพที่รองรับ   นักวิเคราะห์ทางการเงิน, นักคณิตศาสตร์ประกันภัย, นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ, นักคณิตศาสตร์สำหรับงานด้านอุตสาหกรรม, บุคลากรด้านการศึกษา, บุคลากรในสายงานสารสนเทศ, ศึกษาต่อเพื่อเป็นนักวิจัย หรือ นักวิชาการ

ศิษย์เก่า

Department of Mathematics   School of Science   King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.

Address


ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Phone


0-2329-8400-11 ต่อ 283 และ
0-2329-8000-11 ต่อ 6187

Online


  Math.KMITL Channel
   @Math.KMITL Official
  math.ladkrabangs[at]kmitl.ac.th

Link Menu


Home
Curriculum
Faculty Members
Senior Project
Computer LAB
Document